فوریه 5, 2020

سفرنامه هایی از ایران کهن

Tags: سفر ، مارکو پولومرتبط ، ایران باستان، اصفهان، تجربیات سفر، تبریز ، داد وستد ، سیاحت و زیارت.